مناقصات و مزایدات دانشگاه

تعداد بازدید:۶۲۷۳۱
مناقصه عمومی دو مرحله ای فاز اول پروژه احداث آموزشگاه بهورزی پارس آباد  مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای ملک (ساختمان و زمین) دانشکده پرستاری و مامایی (تجاری و خدماتی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای بیماران بستری و پرسنل کشیک بیمارستان امام (ره) و شهدا پارس آباد در جریان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده آگهی  مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مزایده عمومی یک مرحله ای ملک (ساختمان و زمین) دانشکده پرستاری و مامایی (تجاری و خدماتی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  اداره مستقل اورژانس بیمارستان ولایت مغان (گرمی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای بیماران بستری و پرسنل کشیک بیمارستان امام (ره) و شهدا پارس آباد در جریان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان ولایت مغان (گرمی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان ولایت مغان (گرمی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تکمیل سوله انبار دارویی معاونت غذا و دارو مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز سوانح و سوختگی، رادیوتراپی و غربالگری اردبیل در جریان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای ایجاد بخش سی تی اسپکت بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی قطعات آسانسورهای بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث مرکز جامع سلامت روستای آقبلاغ چنذانق شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز سوانح و سوختگی، رادیوتراپی و غربالگری اردبیل در جریان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (شبکه بهداشت و درمان مغان (گرمی)) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (بیمارستان آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی قطعات آسانسورهای بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل   مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز سوانح و سوختگی، رادیوتراپی و غربالگری اردبیل در جریان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی (نگهبان - سرایدار) در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی (گروه اداری در واحدهای تابعه دانشگاه) در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (ستاد مرکزی دانشگاه - اصلاندوز - بیله سوار - نمین - سرعین - کوثر - معاونت فرهنگی و دانشجویی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (شبکه بهداشت و درمان مغان (گرمی)) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (شبکه بهداشت و درمان پارس آباد) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (بیمارستان آموزشی و درمانی بوعلی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (بیمارستان آموزشی و درمانی علوی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (بیمارستان آموزشی و درمانی دکتر فاطمی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (بیمارستان آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت واگذاری مدیریتی (بیمارستان آموزشی و درمانی امام رضا (ع) اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مزایده فروش ملک (ساختمان و زمین) دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مزایده فروش املاک مازاد دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل  مشاهده آگهی  مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز سوانح و سوختگی، رادیوتراپی و غربالگری اردبیل در جریان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث بخش LDR بیمارستان ولایت گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث مرکز بهداشت شهرستان مشگین شهر  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تکمیل شش واحد مسکن متخصصین شهرستان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تکمیل شش واحد مسکن متخصصین شهرستان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فایروال سخت افزاری به همراه ماژول های آن  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فایروال سخت افزاری به همراه ماژول های آن  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث ساختمان کوراییم شهرستان نیر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث مرکز جامع سلامت شهید بهشتی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید بار سوم مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای زهرا کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید بار سوم مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای قاسم کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث مرکز جامع سلامت آزادگان و مرکز بازآموزی بهورزی اردبیل مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی دستگاه لیزر هچینگ مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری (بیمارستان آموزشی و درمانی علوی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث آموزشگاه بهورزی شهرستان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید بار سوم مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تکمیل مرکز جامع سلامت روستای کوجنق شهرستان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای  احداث مرکز جامع سلامت شهرستان نیر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید بار دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پایگاه سلامت سیدآباد شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید بار دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای زهرا کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید بار دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای قاسم کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی دستگاه لیزر هچینگ مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری (بیمارستان آموزشی و درمانی علوی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدد مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت شهرستان نیر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت نیر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور تأمین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای بیماران بستری و پرسنل کشیک بیمارستان امام (ره) و شهداء پارس آباد در جریان سال ۱۴۰۲–۱۴۰۱ مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت نیر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی  دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای خلفلو شهرستان کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدد مناقصه عمومی  دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت شماره ۲ شهرستان نمین مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی  دو مرحله ای احداث پایگاه سلامت سیدآباد شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید بار دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت روستای کوجنق مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی  دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت زهرا کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی  دو مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای قاسم کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید بارسوم مناقصه عمومی  دو مرحله ای خانه بهداشت روستای جهانخانملو بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای پروژه فاز اول احداث کلینیک تخصصی شهرستان بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید بار دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) و شهداء شبکه بهداشت و درمان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) و شهداء  شبکه بهداشت و درمان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت روستای کوجنق مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید باردوم مناقصه عمومی یک مرحله ای خانه بهداشت روستای جهانخانملو بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید باردوم مناقصه عمومی یک مرحله ای خانه بهداشت روستای فرهنگ خدایار بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز اول احداث کلینیک تخصصی شهرستان بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی اداره مستقل اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان ستاد شبکه بهداشت شهرستان بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت شهرستان نمین مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت ولیعصر (عج) شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت مسکن مهر شهرستان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت شماره ۳۹ (مقدس) شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای حسن باروق شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای خلیفه لو شهرستان بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت سیدآباد شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت شماره ۲ شهرستان نمین مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت شهید باکری شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای قاسم کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای خلفلو شهرستان کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت شماره ۱ شهرستان نمین مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت زهرا کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای آلی شعبانلو (آلی کندی) بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای جهانخانملو بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای فرهنگ خدایار بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای خانگلدی مستانلو بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعمیرات داخلی بخش ناباروری و احداث طبقه جدید مرکز آموزشی و درمانی علوی  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه عملیات اجرایی تهیه، نصب و راه اندازی دستگاههای هواساز (هایژنیک) و چیلر تراکمی هوا خنک (مجزا) مرکز آموزشی و درمانی بوعلی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان پایگاه سلامت شماره ۷ مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان مرکز جامع سلامت روستای کوجنق مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان ستاد شبکه بهداشت شهرستان بیله سوار  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات (تنظیفات - اداری - نگهبانی و سرایداری) از بخش غیر دولتی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به صورت واگذاری مدیریتی (واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز سوانح و سوختگی اردبیل در جریان سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) و شهداء شبکه بهداشت و درمان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت دانش آباد اردبیل  مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای قره خان بیگلو شهرستان انگوت مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای آلی شعبانلو (آلو کندی) شهرستان بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای جهانخانملو بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای خانگلدی مستانلو بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای فرهنگ خدایار بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای آلی شعبانلو (آلو کندی) شهرستان بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای جهانخانملو بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای خانگلدی مستانلو بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت روستای فرهنگ خدایار بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یونیت دندانپزشکی دانشکده داندانپزشکی   مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یونیت دندانپزشکی دانشکده داندانپزشکی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یونیت دندانپزشکی دانشکده داندانپزشکی مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث پایگاه سلامت شماره ۳۰ مخابرات مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید باردوم مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان اما رضا (ع) اردبیل به صورت واگذاری مدیریتی مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید باردوم مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوثر به صورت واگذاری مدیریتی مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید باردوم مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان بوعلی اردبیل به صورت واگذاری مدیریتی مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید باردوم مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان علوی اردبیل به صورت واگذاری مدیریتی مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید باردوم مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان فاطمی اردبیل به صورت واگذاری مدیریتی مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید باردوم مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان  ولیعصر (عج) مشکین شهر به صورت واگذاری مدیریتی مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای بیماران بستری و پرسنل کشیک بیمارستان امام (ره) و شهداء پارس آباد مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی و فرهنگی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان امام رضا (ع)، کلینیک تخصصی کوثر2 ( امام علی(ع) ) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید باردوم مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان شهدا پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان امام خمینی (ره) کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان فاطمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان علوی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان بوعلی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان امام رضا (ع) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث پایگاه شماره ۱۹ کشاورز مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز سوانح و سوختگی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان علوی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات(گروه اداری در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان امام رضا(ع) اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان امام خمینی ره اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان ولیعصر عج مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی (نگهبان-سرایدار) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان امام خمینی ره کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان ولایت مغان (گرمی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان امام خمینی ره پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان فاطمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان امام خمینی ره بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان بوعلی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز سوانح و سوختگی اردبیل مشاهده آگهی

مشاهده

اسناد

END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تاسیسات بیمارستان شهدا پارس آباد مشاهده آگهی

مشاهده

اسناد

END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) و شهدا شبکخ بهداشت و درمان پارس آباد مشاهده آگهی

مشاهده

اسناد

END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه استوریج (بکاپ گیری) ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز سوانح و سوختگی در سال 1400 -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) و شهداء شبکه بهداشت و درمان پارس آباد -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات ( گروه اداری-مرکز تحقیقات گوارش) به صورت واگذاری مدیریتی در سال 1400 -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه استوریج (بکاپ گیری) ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی اردبیل -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه یو پی اس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب پنجره ها، شیشه ها و کرتین وال ساختمان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -------- مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای آشپزخانه مشگین شهر -------- مشاهده اسناد END
آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای آشپزخانه گرمی -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل موسسه سلامت گرمی -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل موسسه سلامت مشکین شهر -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آشپزخانه معاونت دانشجویی و فرهنگی -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان امام خمینی (ره) کوثر -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیردولتی بیمارستان بوعلی -------- مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی تجدید خرید خدمات بیمارستان ولیعصر مشکین (ع) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی تجدید خرید خدمات بیمارستان امام رضا (ع) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی اداری مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه تاسیسات پارس آّباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی آشپزخانه پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای خرید کامپیوتر مرکز آموزش و آزمون معاونت آموزشی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات بیمارستان امام خمینی ره اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات بیمارستان فاطمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات بیمارستان علوی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات بیمارستان امام رضا (ع) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات بیمارستان ولیعصر مشکین مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات بیمارستان امام و شهدا پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات بیمارستان ولایت گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات بیمارستان امام بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عموی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی(نگهبان-سرایدار) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام و شهدا پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید بار دوم مناقصه یک مرحله ای آشپزخانه مشگین مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای آشپزخانه مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
 شرایط شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بیمارستان امام رضا (ع) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله ای خرید کامپیوتر ساختمان ترومای بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله آشپزخانه گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی بک مرحله ای آشپزخانه مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات بوعلی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث اسکلت فلزی سوله انبار دارو مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله ای آشپزخانه دانشجویی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی نگهبانی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی احداث پایگاه اورژانس بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی احداث بلوک آ دانشگاه پیراپزشکی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی اداری مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی خرید یو پی اس بیمارستان امام اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اگهی مناقصه عمومی پروژه تکمیل پایگاه شهری شماره ۶ امیدی شهرستان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث خوابگاه ۴۰۰ نفره دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی تکمیل بخش جنرال بیمارستان ولیعصر عج مشکین شهر مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث سه واحد مسکن متخصصین مشکین شهر مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقص عمومی پروژه احداث نه واحد مسکن متخصصین گرمی مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث سه واحد مسکن متخصصین پارس آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث شش واحد مسکن متخصصین بیله سوار مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی تنظیفات بیمارستانها مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای اداره مستقل اورژانس پارس آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی تأسیسات بیمارستان شهداء پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اگهی مناقصه آشپز خانه پارس آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای پروژه محمد کندی پارس آباد مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای پروژه نیارق نمین مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی خرید تجهیزات استیل بیمارستان شهدا پارس آباد مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای آشپزخانه مشکین شهر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث طبقه سوم دانشکده داروسازی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث سردرب و ساختمان نگهبانی مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای ثمرین مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خرید خدمات بیمارستان امام رضا (ع) مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت شماره ۷ مشکین شهر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای فیروزآباد شهرستان کوثر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای سرچم شهرستان کوثر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای ثمرین شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خدمات مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه خرید دستگاه DLS مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خرید خدمات و تنظیفات مرکز آموزشی و درمانی بوعلی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید بار دوم مناقصه یک مرحله‌ای تجدید کابینت آزمایشگاه دانشکده پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی خرید خدمات واحدهای تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خدمات سلامت مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای مرکز جامع خدمات سلامت عنبران مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای اداری مشاهده آگهی

مشاهده اسناد

آناالیز

END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای پرستاری مشاهده آگهی

مشاهده اسناد

آنالیز

END
آگهی مناقصه خرید دستگاه DLS مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای تجدید سکوبندی آزمایشگاه دانشکده پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه ساختمان کتابخانه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای زهرا کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای شعبان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه ایجاد بخش جنرال بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله‌ای اداره مستقل اورژانس پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای آشپزخانه دانشجویی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات تنظیفات بیمارستان‌های تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاده آگهی مشاهده اسناد END

 

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۴۰۲