گروه مهندسین سازمان و مشاغل

تعداد بازدید:۱۴۳۱۱

رئیس گروه مهندسین سازمان و مشاغل

مریم صمیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

داخلی: ۲۳۹۵

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۳۳

 

کارشناسان گروه مهندسین سازمان و مشاغل

داخلی

مدرک تحصیلی

سمت اجرایی

نام و نام خانوادگی

۲۳۲۹ دکتری روابط بین الملل کارشناس مهندسی مشاغل عبدالرحمن ولایتی
۲۳۲۳ کارشناسی مهندسی کامپیوتر  کارشناس مهندسی مشاغل زینب فتوحی

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۲