گروه مهندسین سازمان و مشاغل

تعداد بازدید:۱۲۵۸۲

رئیس گروه مهندسین سازمان و مشاغل

مریم صمیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

داخلی: ۲۳۹۵

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۳۳

 

کارشناسان گروه مهندسین سازمان و مشاغل

داخلی

مدرک تحصیلی

سمت اجرایی

نام و نام خانوادگی

۲۳۲۳

کارشناسی  ارشد مدیریت دولتی

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

سیما محمد زاده

۲۳۲۴

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 

کارشناس مهندسی مشاغل

عسگر جعفری

۲۳۲۹ دکتری روابط بین الملل کارشناس مهندسی مشاغل عبدالرحمن ولایتی

 

.زمان پاسخگویی واحد مهندسی مشاغل سه شنبه ها ساعت ۸ الی ۱۳ می باشد

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۲