مدیر تشکیلات، آموزش و بودجه

تعداد بازدید:۲۲۴۴۶

قربان صادقی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشی
تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۲۶۴ - ۰۴۵
پست الکترونیکی: modiriat.bodjeh@arums.ac.ir

 

مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد یکی از واحدهای تابعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه است که اهم وظایف آن، برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه بودجه سالیانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات، تلفیق بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشگاه می‌باشد.

 

شرح وظایف:

انجام مطالعات و اقدامات لازم درزمینه روشهای نوین سازماندهی منابع مالی درجهت نیل به هدفهای نهائی دانشگاه.

نظارت براجرای مقررات بودجه از طریق ارائه پیشنهاد های لازم ونظارت بر نحوه هزینه کرد.

تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی و تفاهم نامه داخلی بودجه دانشگاه براساس سیاستها وضوابط بودجه کل کشور.

مطالعات و انجام روشهای نوین سازماندهی واحدها و بهبود روشهای انجام کار.

مطالعه وبررسی بهبود روشها وبازده منابع موجود در دانشگاه.

مطالعه وتحلیل روشهای کاهش هزینه های دانشگاه.

ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحد های تابعه.

ارزیابی گروههای تخصصی و تحقیقی.

پایش و نظارت بر عملکرد مالی واحدهای تابعه.

ابلاغ و تامین اعتبارات پروژه های عمرانی دانشگاه.

نظارت بر پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه.

هماهنگی لازم با استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان برنامه بودجه استان، فرمانداری، وزارت متبوعه و هیات امناء دانشگاه.

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۳۹۷