اداره حسابداری مدیریت

تعداد بازدید:۸۶۱۱

رئیس اداره حسابداری مدیریت

سید مجتبی هادی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن تماس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۱۰

داخلی: ۲۲۷۹

 

شرح وظایف:

-ثبت برگه های تخصیص و محاسباتی واحدهای دانشگاه در نظام نوین مالی

-نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال اسناد و مدارک مربوطه به مراجع ذیصلاح و همچنین مراقبت در حسن اجرای بودجه مطابق موافقتنامه

-همخوانی تخصیصهای پرداختی و پاس اسناد واحدهای غیر مستقل دانشگاه

-همخوانی هزینه ها با اداره اعتبارات بصورت ماهانه و بصورت کلی در پایان سال مالی

-همخوانی کلیه تخصیص ها و ابلاغیه ها و حقوق واحدهای دانشگاه با اداره دریافت و پرداخت

-محاسبه تراز عملیاتی دانشگاه در پایان هر ماه و صورت ریز هزینه ها اعم از جاری و عمرانی

-راهنمایی و کنترل حسابداران واحدهای تابعه و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده

-تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی دیوان محاسبات و خزانه معین استان اردبیل و گزارش های لازم

-رسیدگی و پیگیریهای پیش پرداخت ها و علی الحساب ها از واحدهای تابعه

-نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال آن با اسناد و مدارک مربوطه به مراجع ذیصلاح و همچنین مراقبت در حسن اجرای برنامه های آنها

-تهیه صورت تفریغ بودجه مالی مورد عمل حوزه مدیریت مالی و ارسال آن به مراجع  ذیربط

-تنظیم و ارسال صورت مجالس، تحویل و تحول در موقع تغییر سمت با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی

 

کارشناسان اداره حسابداری مدیریت

منیره صدرائی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت: معاون اداره دفترداری و تنظیم حساب ها

داخلی: ۲۲۷۲

 

شرح وظایف:

- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ها

- ثبت کلیه تخصیص های واحدهای دانشگاه در  برنامه نظام نوین مالی

- نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال اسناد و مدارک مربوط به مراجع ذیصلاح

- تهیه و تنظیم تراز عملیاتی در پایان هر ماه و صورت ریز هزینه ها اعم از جاری و عمرانی

- تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی دیوان محاسبات و خزانه معین استان اردبیل و

گزارش های لازم

- رسیدگی و پیگیری پیش پرداخت ها و علل حساب ها از واحدهای تابعه

-تهیه صورت تفریغ بودجه مالی دانشگاه و ارسال آن به مراجع ذیربط

- تنظیم و ارسال صورت مجالس، تحویل و تحول در موقع تغییر سمت با رعایت مقررات جهت استحضار

مقام مافوق

- راهنمایی های لازم جهت ثبت دفاتر روزنامه و دفاتر کل در واحدهای تابعه دانشگاه.

 

 

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۴۰۲