فرمت قراردادهای مشترک واحد های تابعه دانشگاه

تعداد بازدید:۱۲۵۱۳
فرمت قرارداد همکاری با داروخانه ۱۴۰۲
قرارداد تاسیسات ۱۴۰۲ 
قرارداد دفع پسماند شهرداری ۱۴۰۲
فرمت قرارداد خرید نرم افزار ۱۴۰۲ 
فرمت خام قرارداد اجاره بوفه ۱۴۰۲
فرمت قرارداد خودرو - آژانس ۱۴۰۲
فرمت خام متمم - اصلاحیه - اقاله و ... قرارداد ... ۱۴۰۱
فرمت قرارداد اجاره ۱۴۰۲
فرمت قرارداد اجاره محل برای دانشگاه ۱۴۰۲
فرمت قرارداد اجرای عملیات ساختمانی ۱۴۰۲ 
فرمت قرارداد واگذاری احداث و نگهداری فضای سبز ۱۴۰۲
فرمت قرارداد آژانس مینی بوس ۱۴۰۲
فرمت قرارداد انجام امور ایاب و ذهاب کارکنان - دهگردشی ۱۴۰۲
فرمت قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور ۱۴۰۲ 
فرمت قرارداد پشتیبانی نرم افزار ۱۴۰۲
فرمت قرارداد خرید-نصب-راه اندازی دستگاه ۱۴۰۲ 
فرمت قرارداد سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی ۱۴۰۲
فرمت قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه مولد اکسیژن ۱۴۰۲
قرارداد - بدون شرایط اختصاصی ۱۴۰۲
قرارداد استفاده ازتخت ICU 
قرارداد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۲
قرارداد امحا زباله - مطب ها ۱۴۰۲
قرارداد آموزانه - حق التدریس - آموزش کوتاه مدت ۱۴۰۲
قرارداد انجام آزمایشات میکروبیولوژیکی دستگاههای بی خطر ساز پسماند و شیمیایی پساب خروجی ۱۴۰۲
قرارداد پسماندهای عفونی ۱۴۰۲
قرارداد تعمیر و نگهداری ژنراتور ۱۴۰۲
قرارداد جمع آوری، حمل و امحاء پسماندهای دارویی و شیمیایی ۱۴۰۲
قرارداد حفاری چاه ۱۴۰۲ 
قرارداد سرویس و نگهداری (کالیبراسیون) ۱۴۰۲
قرارداد سرویس و نگهداری تلفن سانترال ۱۴۰۲
قرارداد فقط خرید ۱۴۰۲
قرارداد مبارزه با ناقلین ۱۴۰۲
قرارداد همکاری در خصوص خدمات آزمایشگاهی ۱۴۰۲
قرارداد تیزر تبلیغاتی ۱۴۰۲
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ بیمارستان ۱۴۰۲
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ خوابگاه ۱۴۰۲
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ مراکز بهداشت و شبکه ۱۴۰۲
فرمت خام قرارداد خرید ملبوس کارکنان ۱۴۰۲
فرمت خام قرارداد تعمیر و نگهداری ژنراتور ۱۴۰۲
فرمت خام قرارداد سالن ورزشی ۱۴۰۲
آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۴۰۲