فرمت قراردادهای مشترک واحد های تابعه دانشگاه

تعداد بازدید:۱۰۳۲۷
فرمت قرارداد واگذاری خدمات داروی ۱۴۰۱
قرارداد تاسیسات ۱۴۰۱ 
قرارداد دفع پسماند شهرداری ۱۴۰۱
فرمت قرارداد خرید نرم افزار ۱۴۰۱ 
فرمت خام قرارداد اجاره بوفه ۱۴۰۱
فرمت قرارداد خودرو - آژانس ۱۴۰۱
فرمت خام متمم - اصلاحیه - اقاله و ... قرارداد ... ۱۴۰۱
فرمت قرارداد اجاره ۱۴۰۱
فرمت قرارداد اجاره محل برای دانشگاه ۱۴۰۱
فرمت قرارداد اجرای عملیات ساختمانی ۱۴۰۱ 
فرمت قرارداد واگذاری احداث و نگهداری فضای سبز ۱۴۰۱
فرمت قرارداد آژانس مینی بوس ۱۴۰۱
فرمت قرارداد انجام امور ایاب و ذهاب کارکنان - دهگردشی ۱۴۰۱
فرمت قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور ۱۴۰۱ 
فرمت قرارداد پشتیبانی نرم افزار ۱۴۰۱
فرمت قرارداد خرید-نصب-راه اندازی دستگاه ۱۴۰۱ 
فرمت قرارداد سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی ۱۴۰۱
فرمت قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه مولد اکسیژن ۱۴۰۱
قرارداد - بدون شرایط اختصاصی ۱۴۰۱
قرارداد استفاده ازتخت ICU 
قرارداد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱
قرارداد امحا زباله - مطب ها ۱۴۰۱
قرارداد آموزانه - حق التدریس - آموزش کوتاه مدت ۱۴۰۱
قرارداد انجام آزمایشات میکروبیولوژیکی دستگاههای بی خطر ساز پسماند و شیمیایی پساب خروجی ۱۴۰۱
قرارداد پسماندهای عفونی ۱۴۰۱
قرارداد تعمیر و نگهداری ژنراتور ۱۴۰۱
قرارداد جمع آوری، حمل و امحاء پسماندهای دارویی و شیمیایی ۱۴۰۱
قرارداد حفاری چاه ۱۴۰۱ 
قرارداد سرویس و نگهداری (کالیبراسیون) ۱۴۰۱
قرارداد سرویس و نگهداری تلفن سانترال ۱۴۰۱
قرارداد فقط خرید ۱۴۰۱
قرارداد مبارزه با ناقلین ۱۴۰۱
قرارداد همکاری در خصوص خدمات آزمایشگاهی ۱۴۰۱
قرارداد تیزر تبلیغاتی ۱۴۰۱
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ بیمارستان ۱۴۰۱
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ خوابگاه ۱۴۰۱
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ مراکز بهداشت و شبکه ۱۴۰۱
فرمت خام قرارداد خرید ملبوس کارکنان ۱۴۰۱
فرمت خام قرارداد تعمیر و نگهداری ژنراتور ۱۴۰۱
فرمت خام قرارداد سالن ورزشی ۱۴۰۱
آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۱