مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

تعداد بازدید:۳۲۴۸۷

دکتر اکبر معصومعلیزاده

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۱۳-۰۴۵

تلفن داخلی: ۲۱۵۳

شماره تلفن داخلی: ۲۲۱۰ (تلفنخانه مرکزی ستاد: ۹۹ - ۳۳۵۳۴۷۹۸)

 

شرح وظایف

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱