معاون مدیر منابع انسانی

تعداد بازدید:۱۸۱۱۷

سید نورالدین عظمیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-طراحی سازمان های دولتی

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۶۶۸-۰۴۵

داخلی: ۲۲۲۲

 

شرح وظایف:

- مطالعه وبررسی قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، بخشنامه، دستور العملها و شیوه نامه های اداری مربوط به حوزه مدیریت منابع انسانی

- بررسی، پاراف، تایید و امضإ مکاتبات اداری مربوط به حوزه منابع انسانی در حدود تفویض اختیار اعطا شده

-نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان حوزه منابع انسانی واحد های تابعه به منظور حصول اطمینان از انجام اقدامات لازم مطابق قوانین ومقررات ودر راستای ایجاد رویه واحد

- انجام مکاتبات لازم با وزارت متبوعه در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی شامل حقوق ومزایا-جذب و بکارگیری نیروی انسانی-مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و...

- اقدامات و بررسی های لازم درارتباط با ارزیا بی، آموزش، ارائه برنامه های عملکردی و برآورد نیازواحدهای تابعه به نیروی انسانی با هماهنگی مدیریت منابع انسانی و کارشناسان حوزه تامین و توزیع نیروی انسانی

- انجام بازدیدها و بررسی های دوره ای مستمر وایجاد هماهنگی بین واحدها به منظور اتخاذ رویه واحد در اقدامات حوزه منابع انسانی

- تشکیل جلسات برای هماهنگی لازم با کارشناسان ستادی حوزه منابع انسانی در راستای هماهنگی وتفسیر بخشنامه ها ودستورالعملها

- همکاری و مساعدت لازم در خصوص انجام وظایف و مسئولیت های محوله به حوزه مدیریت منابع انسانی

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۴۰۱