دوره های آموزشی HSE

تعداد بازدید:۱۵۲۰

به نام خدا

دوره های عمومی/ شغلی مصوب HSE سال ۱۴۰۱

دبیرخانه کمیته HSE دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ردیف

نام دوره

هدف

نوع دوره

ساعت

گروه هدف

حوزه برگزاری

نحوه برگزاری

واحد برگزار کننده

۱

برنامه آموزشی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان – بسته خدمات سلامت کارکنان و HSE

توانمندسازی پرسنل، آشنایی با عوامل خطر سرطان، افزایش صحت و دقت در ارجاعات

عمومی

۶

کارکنان علوم پزشکی

استان و شهرستان

حضوری/غیر حضوری

 غیر واگیر- HSE*

۲

آموزش و توانمندسازی کارکنان در زمینه ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت و خودمراقبتی 

افزایش توانمندسازی و آگاهسازی کارمندان

عمومی

۶

کلیه پرسنل دانشگاه و سفیران سلامت کلیه ادارات

استان

حضوری -غیرحضوری

 آموزش سلامتHSE*

۳

کارگاه های آموزشی/ توجیهی تغذیه در برنامه تحول نظام سلامت

ارتقای آگاهی پرسنل در خصوص اصول تغذیه

شغلی

۶

کارشناسان تغذیه، پزشک، ماما، مراقب سلامت، بهورز

استان

اینترنتی-مجازی

 سلامت تغذیهHSE*

۴

ارگونومی اداری و کار با کامپیوتر

ارتقای آگاهی کارکنان

شغلی

۶

کارکنان ستادی دانشگاه (کلیه معاونت ها) *

استان / شهرستانها

حضوری/غیر حضوری

 بهداشت حرفه ایHSE*

۵

آمادگی خانوار در برابر بلایا

ارتقاء آمادگی پرسنل در برابر بلایا

عمومی

۸

کلیه پرسنل دانشگاه

استان و شهرستان

حضوری/ اینترنتی

 غیر واگیر و بلایاHSE*

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۴۰۱