اداره حسابداری پرسنلی

تعداد بازدید:۸۲۳۶

رئیس اداره حسابداری پرسنلی

بهروز نباوند

مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۳۹-۰۴۵

داخلی: ۲۳۰۸

 

کارکنان اداره حسابداری پرسنلی

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شماره تماس 
داخلی
امین ابراهیم زاده
فوق دیپلم
معاون اداره دریافت و پرداخت
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷
۲۳۰۷
بهروز سرتیپ
کارشناسی حسابداری
کارشناس اداره دریافت و پرداخت
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷
۲۳۰۹
سمیه آزاد پناه
کارشناسی حسابداری
کارشناس رسیدگی
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷
۲۲۶۸
مرضیه دولت خواه کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس حسابداری  ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷ ۲۳۰۹
 
 
آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱