اداره حسابداری پرسنلی

تعداد بازدید:۹۳۲۸

رئیس اداره حسابداری پرسنلی

بهروز نباوند

مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۳۹-۰۴۵

داخلی: ۲۳۰۸

 

شرح وظایف:

-دریافت وجوه اختصاص یافته به دانشگاه و اخذ تاییدیه از خزانه کشور 

-همکاری در تهیه صورت های مالی دانشگاه و استخراج صورت مغایرت بانکی برای کلیه حسابهای مدیریت مالی دانشگاه 

-نظارت بر افتتاح انسداد و تغییر امضا حسابهای بانکی و تعامل با بانکهای عامل 

-هماهنگی با شرکتهای طرف قرارداد حقوق و دستمزد دانا کامپیوتر و محب و معین 

-نظارت بر عملکرد کارکنان زیر مجموعه دریافت و پرداخت در واحدهای تابعه دانشگاه  

-نگهداری و نظارت بر اعلامیه های واریز یا برداشت صورتحساب بانک 

-نظارت بر نحوه صدور چک و نگهداری دسته چک و حسابهای مالی 

-ثبت و نگهداری وجوه نقدینگی در سامانه نظام نوین مالی  

-تجمیع عملکرد حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی دانشگاه 

-اخذ تاییدیه کسورات تکلیفی از بیمه خدمات درمانی و سازمان بازنشستگی  

-تعامل با دیوان محاسبات و حسابرسان و مراجع ذیصلاح 

-نگهداری و ثبت ضمانتنامه های مربوط بـه قراردادهـای دانشـگاه واحـدهای تابعـه و تمدید ابطال یا ضبط ضمانتنامه طبق مقررات 

-نگهداری و ثبت سپرده قرارداها اعم از قراردادهای عمرانـی  و جـاری واحـدهای تابعـ ه دانشگاه و انجام امورات مربوط به دریافت و پرداخت آنها.

 

کارکنان اداره حسابداری پرسنلی

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شماره تماس 
داخلی
شرح وظایف
امین ابراهیم زاده
فوق دیپلم
معاون اداره حسابداری پرسنلی
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷
۲۳۰۷
شرح وظایف
بهروز سرتیپ
کارشناسی ارشد حسابداری
کارشناس اداره حسابداری پرسنلی
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷
۲۳۰۹
شرح وظایف
سمیه آزاد پناه
کارشناسی حسابداری
کارشناس حسابداری پرسنلیی
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷
۲۲۶۸
شرح وظایف
مرضیه دولت خواه کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس حسابداری پرسنلی ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۷ ۲۳۰۰ شرح وظایف
 
 
آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲