میز خدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۲۷۶۶۰۴۸
عنوان خدمت

شناسه خدمت

نحوه ارائه خدمت

مراحل گردش کار

راهنمای خدمت-مدارک لازم و قوانین

شماره تماس

مسئول مربوطه

توافقنامه سطح خدمت

نظرسنجی

سوالات متداول

معرفی اعضای هیأت علمی و کارکنان به بانک های عامل جهت دریافت وام

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰ حضوری/الکترونیکی فلوچارت راهنما

رئیس اداره رفاه

۳۳۵۳۴۷۲۱

مشاهده

نظرسنجی

سوالات متداول

انجام امورات مربوط به بیمه درمان تکمیلی

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۱ حضوری/الکترونیکی فلوچارت راهنما

کارشناس اداره رفاه

۳۳۵۳۲۱۸۵

مشاهده نظرسنجی سوالات متداول

نظارت بر انجام امورات تسهیلات و رفع مشکلات احتمالی

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۲ حضوری/الکترونیکی فلوچارت راهنما

رئیس اداره رفاه

۳۳۵۳۴۷۲۱

مشاهده نظرسنجی سوالات متداول

سامانه ارتقا رتبه شغلی

------ الکترونیکی

فلوچارت

راهنما

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

۳۳۵۳۴۸۴۱

مشاهده نظرسنجی

سامانه رفاهی دانشگاه

------ الکترونیکی فلوچارت راهنما

کارشناس اداره رفاه

۳۳۵۳۲۱۸۵

مشاهده نظرسنجی سوالات متداول

سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان

------ الکترونیکی فلوچارت راهنما 

مسئول آموزش ضمن

خدمت کارکنان دانشگاه

۳۳۵۳۴۸۰۰

مشاهده

نظرسنجی

سوالات متداول

سامانه ثبت نام خدمت طرح نیروی انسانی

------ الکترونیکی فلوچارت راهنما

کارشناس اداره طرح

۳۳۵۳۴۷۵۹

مشاهده نظرسنجی سوالات متداول

سامانه نقل و انتقال کارکنان

------ الکترونیکی

فلوچارت درون سازمانی

فلوچارت برون سازمانی

راهنما

کارشناس نقل و انتقالات

۳۳۵۳۲۲۲۷

مشاهده نظرسنجی سوالات متداول

سامانه فیش حقوق

------ الکترونیکی

فلوچارت

راهنما

کارشناس حقوق و دستمزد

۳۳۵۳۴۷۶۶

  نظرسنجی
سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان ------ الکترونیکی فلوچارت

راهنما

قوانین

کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

۳۱۵۵۲۲۲۵

     

سامانه مدیریت دانش

------ الکترونیکی

فلوچارت

راهنما

قوانین

کارشناس سیستم ها و روش ها

۳۳۵۳۴۸۴۱

مشاهده نظرسنجی سوالات متداول

سامانه مناقصات و مزایدات دانشگاه

------ الکترونیکی فلوچارت راهنما

رئیس امور قراردادها

۳۳۵۳۴۷۸۲

  نظرسنجی سوالات متداول

اداره مناقصات و قراردادها

------ حضوری/الکترونیکی فلوچارت راهنما

رئیس امور قراردادها

۳۳۵۳۴۷۸۲

  نظرسنجی سوالات متداول

سامانه تدارکات

------ الکترونیکی

فلوچارت خرید متوسط

فلوچارت خرید

جزئی

راهنما

رئیس اداره تدارکات

۳۳۵۳۴۷۲۰

مشاهده نظرسنجی سوالات متداول

سامانه دارایی

------ الکترونیکی فلوچارت

راهنما

قوانین

کارشناس مالی تدارکات

۳۳۵۳۲۲۱۴

مشاهده نظرسنجی سوالات متداول

پیشنهادات

------ الکترونیکی فلوچارت راهنما

مسئول دبیرخانه

۳۳۵۳۲۳۲۹

مشاهده نظرسنجی

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۲