اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی

تعداد بازدید:۹۵۸۳

رئیس اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی

بابک امانی دادگر

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حسابداری

شماره تماس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۴۴

داخلی: ۲۳۰۲

 

 

کارشناسان اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی

میر احمد حسینی
کارشناس رسیدگی 
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۴۴-۰۴۵
داخلی: ۲۲۶۷
 
 معصومه سراج محمدی
کارشناس رسیدگی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۴۴-۰۴۵
داخلی: ۲۲۷۸
 
 
 
 

شرح وظایف:

۱- گرد آوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها، آئین نامه، مصوبات، دستورالعمل ها، مجوزها واحکام کارگزینی دانشگاه و بخشنامه ها ومصوبات سازمان ها وادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی

۲- کنترل نهائی مدارک و رسیدگی وحصول اطمینان از صحت اعمال کنترل های لازم. طبق دستورالعمل رسیدگی

۳- تهیه ««برگ رفع نقائص»» در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد

۴- کنترل پرونده های سفارش مربوط به خریدهای خارجی

۵- تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال، خرید کالاو خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا و خروج کالااز انبار

۶- اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه کلیه صورتخلاصه های لازم جهت انجام عملیات رسیدگی

۷- پیگیری دریافت اسناد و مدارک رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه

۸- تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و پیگیری موارد مغایرت

۹- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور تهیه صورتخلاصه مانده حسابها اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشگاه

۱۰- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور رفع مغایرت موجود فیمابین حسابهای اشخاص ودانشگاه ها

۱۱- انجام پیگیریهای لازم بمنظور وصول بموقع مطالبات دانشگاه و همچنین هماهنگی با مراجع مربوطه

۱۲- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول وپیشنهاد تخصیص ذخیره لازم در حساب ها

۱۳- پاسخگویی به اشخاص و دانشگاه ها در خصوص وضعیت حسابهای آنها با دانشگاه

۱۴- تهیه گزارش در خصوص نتیجه پیگیری حسابهای آنها با دانشگاه

۱۵- مشخص نمودن اموال ودارائیهای دانشگاه مورد استفاده سایر دانشگاه ها و اشخاص و تهیه گزارش در این خصوص وارائه آن به مدیر امور مالی

۱۶- همکاری در تهیه بودجه نقدی در خصوص وصول مطالبات و تسویه بدهی ها

۱۷- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی که با توجه به نوع وظایف آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۴۰۱