اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی

تعداد بازدید:۱۰۳۳۵

رئیس اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی

بابک امانی دادگر

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حسابداری

شماره تماس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۴۴

داخلی: ۲۳۰۲

شرح وظایف:

- گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قوانین، آیین نامه ها، مصوبات، دستورالعمل ها، مجوزها و بخشنامه ها

- انجام رسیدگی به اسناد و مدارکی که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود، طبق دستورالعمل مربوطه

- تهیه «برگ رفع نقایص» در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد

- کنترل نهایی مدارک و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترل های لازم

- نظارت بر آزادسازی تضمین و استرداد سپرده طرف های قرارداد با دانشگاه

- تهیه و تنظیم برنامه بازدید جهت نظارت بر عملیات مالی و حسابرسی داخلی واحدهای تابعه

- پیگیری و کمک به رفع ایرادات و نقاط ضعف اعلام شده در گزارش های حسابرسان مستقل از عملکرد مالی دانشگاه

- پاسخگویی به مکاتبات مرتبط و راهنمایی روسای امور مالی واحد های تابعه و انجام سایر وظایف

 

کارشناسان اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی

میر احمد حسینی
کارشناس رسیدگی 
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۴۴-۰۴۵
داخلی: ۲۲۶۷
 
 معصومه سراج محمدی
کارشناس رسیدگی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۴۴-۰۴۵
داخلی: ۲۲۷۸
 
 
 
 

شرح وظایف:

 

- گرد آوری و بهنگام نمودن اطلاعات معتبر از قبیل قوانین، آیین نامه ها، مصوبات، دستورالعمل ها و  بخشنامه ها

- رسیدگی به اسناد و مدارک که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود   

- تهیه «برگ رفع نقایص» در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد             

- پیگیری دریافت اسناد و مدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه

- نظارت بر عملکرد مالی و حسابرسی کلیه واحدهای تابعه طبق برنامه زمانبندی در طول سال

-گزارش رسیدگی بر اسناد مالی واحدهای مستقل به مدیران ذیربط و پیگیری بازخورد در واحدها

- پاسخگویی به سوالات و ایرادات مالی مطرح شده توسط روسای حسابداری واحدهای تابعه و انعکاس آن به مقام مافوق.                                                                                                        

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲