واحد نظام نوین مالی

تعداد بازدید:۱۰۰۹۹

مسئول نظام نوین مالی

منوچهر عارف زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شماره تلفن: ۳۳۵۳۴۶۷ - ۰۴۵

داخلی: ۲۳۰۳

 

کارشناس امور مالی

احد افتخاری 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۵۳۴۶۷۵

داخلی: ۲۲۶۶

 

شرح وظایف:

-نظارت مستمر بر نحوه اجرای حسابداری تعهدی در واحدها و حصول اطمینان نسبت به صحت انجام امور

-برنامه ریزی و نظارت براستقرار کامل نظام نوین مالی در ستاد و واحدهای تابعه

-تهیه و تدوین صورت‌های مالی دانشگاه از طریق نظارت بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قوانین و ضوابط مربوط

-راهنمائی کارکنان در رابطه با مشکلات بوجود آمده دربرنامه نظام نوین مالی

-ارزیابی مستمر برنامه نظام نوین واحدها و استفاده از بازخورد آن در جهت رفع نارسایی‌ها و نواقصات

-هماهنگی، تهیه، تنظیم و ارائه گزارشهای مالی ماهانه، نهایی و لازم به مراجع ذیربط نظیر دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت امنای دانشگاه و ...

-تعامل و ارائه گزارش به سازمانهای ذیربط دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، خزانه و ...

-ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه دانشگاه جهت ارائه به هیات امناء دانشگاه و سازمانهای ذیربط

-هماهنگی و کدسازی صورتهای مالی دانشگاه با سازمان امور اقتصاد و دارایی و بار گزاری در سامانه سنا.

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲