آموزش مدیران

تعداد بازدید:۱۷۰۳

 آموزش مدیران به آموزش هایی اطلاق می گردد که در راستای...

الف) ارتقا و تعالی معنوی و توسعه مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران و متناسب ساختن توانائی های آنها با پیشرفت دانش و فناوری در زمینه های برنامه ریزی ، سازمان دهی ، نظارت ، هدایت و ارزشیابی و نقش های مدیریتی

ب)آماده ساختن مدیران حرفه ای و کارمندان برای پذیرش مسئولیت های جدید طراحی و اجرا می گردد.

طی این آموزش ها بر اساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب ، ارتقا و تمدید مدت ماموریت حرفه ای الزامی است.

 

برنامه آموزش مدیران :

مجموعه دوره ها و اقدامات آموزشی هدفمند است که بر اساس اهداف و راهبردهای آموزش مدیران در دو بخش تربیت مدیران (آموزش های قبل از انتصاب ) و آموزش های حین انتصاب مدیران طراحی و اجرا می شود.

برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده :

این دوره ها پس از سنجش مخاطبان در کانون های ارزیابی ، بر اساس مدل شایستگی عمومی مدیران و مشخص شدن نیمرخ شایستگی آنها برگزار می شود. دوره های ویژه بر اساس کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی افراد برای آمادگی پذیرش پست های مدیریتی و یا ارتقا به سطح بالاتر برگزار می شود.

 

آموزش مدیران در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل :

پس از طی مراحل آموزش زیر دوره های لازم برگزار می گردد:

  • سیاست گذاری
  • نیازسنجی
  • طراحی آموزشی
  • برنامه ریزی آموزشی
  • مدیریت اجرایی آموزش
  • ارزشیابی و پایش و بهبود فرایند آموزش


 

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۳۹۹