نظرسنجی اداره رفاه

فرم نظرسنجی همکاران و اعضا هیأت علمی دانشگاه از اداره رفاه و تربیت بدنی دانشگاه
 • 0
 • ۱- با تعداد طرح های بیمه موافق هستید؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  1
 • ۲- میزان پوشش بیمه ای مورد رضایت است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  2
 • ۳- هزینه های خسارت درمان به موقع پرداخت می شود؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  3
 • ۴- میزان سخت گیری در دریافت مدرک درمانی توسط نماینده بیمه به چه میزان است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  4
 • ۵- میزان رضایت شما از ثبت نام بیمه تکمیلی چطور است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  5
 • ۶- میزان رضایت از اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات همکاران چگونه است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  6
 • ۷- از برخورد نماینده رضایت دارید؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  7
 • ۸- نحوه برخورد کارشناسان اداره رفاه چگونه است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  8
 • ۹- میزان تسلط و نحوه اطلاع رسانی و راهنمایی چگونه است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  9
 • ۱۰- نحوه پیگیری در خواست شما از نظر اداره رفاه چگونه است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  10
 • ۱۱- ارائه خدمات معرفی برای تسهیلات بانکی چگونه است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  11
 • ۱۲- ارائه خدمات متنوع اداره رفاه تا چه حد مورد رضایت است؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  12