معاون مدیر امور مالی

تعداد بازدید:۸۶۵۳

بابک سفره کبود

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۹۲- ۰۴۵

داخلی: ۲۲۰۶

 

شرح وظایف: 

-سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روش‌ها، سیستم‌ها و خط مشی مالی دانشگاه درامورمالی ستاد

-اتخاذ ترتیبات لازم جهت پیگیری درمورد وصول مطالبات دانشگاه از موسسات و اشخاص ثالث

-کنترل و تایید اسناد حسابداری صادره و نظارت برثبت و نگهداری مناسب دفاتر رسمی،مدارک و پرونده های مالی

-تحت کنترل داشتن قراردادهای منعقده دانشگاه از لحاظ انجام تعهدات و رعایت مفاد آن

-اجرای صحیح آیین نامه و دستورالعمل های مالی و معاملاتی در امور مالی

-نظارت بر نگهداری وجوه نقد و موجودی نزد بانک های دانشگاه و رفع به موقع مغایرات حساب های بانکی دانشگاه

-نظارت بر اقدامات لازم جهت وصول مطالبات دانشگاه از موسسات و اشخاص ثالث

-اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات دانشگاه با هماهنگی مدیر امور مالی

-همکاری با مدیر امور مالی جهت تهیه صورت پیش بینی های کوتاه مدت گردش وجوه نقد

-هماهنگی با مراجع دولتی و عمومی در رابطه با مسائل بیمه و مالیات کارکنان، اشخاص ثالث و ...

-همکاری و تشریک مساعی با مدیر امور مالی در جهت بهبود روش ها و سیستم های مالی در راستای اجرای حسابداری

-نظارت بر اجرای سیستم های مکانیزه مالی و همچنین راهبری سیستم مزبور

-نظارت مستمر بر نحوه عمل هر یک از کارکنان امور مالی و حصول اطمینان از صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف هر یک از کارکنان و مطابقت امور محوله یا اصول صحیح حسابداری و انجام راهنمایی های لازم جهت نیل به اهداف مزبور

- پیگیری مسائل و مشکلات کاری کارکنان تحت نظارت و ارائه توضیحات و راهنمایی های مقتضی جهت رفع آنها

- ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه.

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲