کمیته دیون دانشگاه

تعداد بازدید:۱۹۶

واحدهای مستقل:

رئیس امور مالی واحد مربوطه

بابک امانی دادگر: رئیس اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی

سید فاضل موسوی: رئیس گروه نظارت و پایش عملکرد

 

واحدهای غیرمستقل:

رئیس امور مالی واحد مربوطه

سعادت جلیلی: معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

عارف نوری: مدیر امور مالی دانشگاه

قربان صادقی: مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد - دبیر کمیته

بابک امانی دادگر: رئیس اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی

بهروز نباوند: رئیس اداره حسابداری پرسنلی

 

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۴۰۲