واحد آموزش ضمن خدمت

تعداد بازدید:۱۲۵۵۲

مسئول آموزش ضمن خدمت

شیرین امیر عجم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی 

(عضو کارگروه راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی وزارت)

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۰۰

داخلی: ۲۲۳۷

 

کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت

پیمان آخربین

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی

داخلی: ۲۴۴۰

 

کارشناس آموزش ضمن خدمت

سیده صبا هاشمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی تجهیزات پزشکی 

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۰۰

داخلی: ۲۲۳۷

 

شرح وظایف واحد:

۱- برنامه ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر سال با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی

موجود با هماهنگی معاونتهای تخصصی

۲- هماهنگی و برگزاری کمیته اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان

۳- نظارت بر تهیه و تکمیل تقویم آموزشی

۴- بررسی اهداف، نتایج و دستاوردهای آموزشی دورههای پیشنهادی بر اساس نیازسنجی آموزشی

و سپس صدور مجوز اجرا و تخصیص کد به آن

۵- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بهبود مدیریت، شغلی، توانمندیهای عمومی و فرهنگی اجتماعی

۶- نظارت مستمر بر اجرا، برگزاری دوره ها، آزمون و ارزشیابی دوره ها در واحدهای تابعه

۷- بررسی و تایید گواهینامه آموزشی کارکنان به منظور استفاده از مزایای انگیزشی (ارزشیابی، اخذ رتبه،
گواهینامه نوع دوم و...)

۸- صدور گواهینامه دوره های آموزشی با توجه به مستندات و مدارک موجود

۹- ابلاغ و تشریح قوانین و مقررات آموزشی مصوب جهت همکاران

۱۰- بررسی و انتخاب مدرس مناسب جهت جهت دوره های آموزشی و تهیه بانک مدرسین

۱۱- نوآوری، خلاقیت و پیشنهاد فناوری های لازم جهت اجرای دوره های آموزشی

۱۲- نظارت بر واحد آموزش ضمن خدمت ستاد دانشگاه و حسن اجرای امور مربوطه در سطح واحدهای تابعه

۱۳- مطالعه قوانین، مقررات و دستورالعملهای مربوط به آموزش کارکنان

۱۴- بررسی صورتجلسات کمیته های آموزش از نظر عناوین نیازسنجی شده و ساعت و گروه هدف

۱۵- انجام مکاتبات اداری و پاسخ به نامه های ارسالی به واحد آموزش در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مطابق
با تقویم آموزشی

۱۶- تایید و صدور شناسنامه آموزشی با رعایت قوانین و مقررات

۱۷- تعریف عناوین دوره های آموزشی که در سیستم نرم افزار آموزش وجود ندارد

۱۸- تعریف کلاس های آموزشی برگزار شده مطابق با تقویم آموزشی و فرمهای نیازسنجی

۱۹- تعریف و اجرا آزمون های مجازی از طریق نرم افزار آموزش

۲۰- ثبت و بایگانی مکاتبات امور محوله.

 

 

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۲