کارکنان امور مالی ستاد مرکزی

تعداد بازدید:۸۵۸۳
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اجرایی شماره تماس  داخلی
۱ حسن لطف اله پور کارشناس ارشد حسابداری معاون امور مالی ستاد ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۶
۲ محمد پروانه کارشناس ارشد حسابداری رسیدگی به حساب ها ۳۳۵۳۴۷۶۶ ۲۲۳۴
۳ جواد پرویزی کارشناس ارشد مدیریت نظام نوین مالی ۳۳۵۳۴۷۶۶ ۲۲۴۰
۴ مقصود جلائی مقدم کارشناسی ارشد مدیریت بارزگانی صدور چک ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۳
۵ ایوب حمیدی لیسانس حسابداری رسیدگی به حساب ها ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۵
۶ ابراهیم زمانه دیپلم صدور حواله ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۴۳
۷ محمد بخشی لیسانس حسابداری رابط بانکی ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۶
۸ افسانه صفری نژاد شکیبا  لیسانس حسابداری مسئول دریافت و پرداخت ۳۳۵۳۴۷۶۶ ۲۲۳۴
۹ وحیده صدیق کارشناس ارشد حسابداری مسئول دریافت و پرداخت ۳۳۵۳۴۷۶۶ ۲۲۴۰

 

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲