کارکنان امور مالی ستاد مرکزی

تعداد بازدید:۷۶۶۶
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اجرایی شماره تماس  داخلی
۱ حسن لطف اله پور کارشناس ارشد حسابداری معاون امور مالی ستاد ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۰
۲ محمد پروانه کارشناس ارشد حسابداری رسیدگی به حسابها ۳۳۵۳۴۷۶۶ ۲۲۳۴
۳ جواد پرویزی کارشناس ارشد مدیریت نظام نوین مالی ۳۳۵۳۴۷۶۶ ۲۲۴۰
۴ مقصود جلائی مقدم لیسانس زمین شناسی صدور چک ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۶
۵ ایوب حمیدی لیسانس حسابداری رسیدگی به حسابها ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۵
۶ ابراهیم زمانه دیپلم صدور حواله ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۴۳
۷ محمد بخشی لیسانس حسابداری رابط بانکی ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۰
۸ حسن لطف اله پور کارشناس ارشد حسابداری اعتبارات نظام نوین مالی ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۰
۹ وحیده صدیق کارشناس ارشد حسابداری مسئول دریافت و پرداخت ۳۳۵۳۴۷۶۶ ۲۲۴۰
۱۰ افسانه صفری نژاد شکیبا  لیسانس حسابداری مسئول ریافت و پرداخت ۳۳۵۳۴۷۶۶ ۲۲۳۴

 

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۱