حسابداری بازنشستگان

تعداد بازدید:۵۴۶۹
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن مستقیم
تلفن داخلی

محرم کوه کمری

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

رئیس امور مالی بازنشستگان

۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۴۹

۲۳۱۰

 

 

مشاهده شرح وظایف

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۰