شرح وظایف

تعداد بازدید:۶۶۹۸

شرح وظایف گروه مهندسی مشاغل:

 • بررسی کلیه پیشنهادات واصله در ارتباط با طبقه بندی مشاغل
 • بررسی مدارک ارائه شده در خصوص تشخیص تجربه، مدرک تحصیلی، دوره های آموزشی، سوابق تجربی و غیره بر اساس مستندات و مقررات مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل به منظور طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل
 • بررسی پیشنهادات واصله در امر انتصابات، ارتقاء گروه، تنزل گروه با توجه به قوانین و مقررات موجود و ضوابط طرحهای طبقه بندی مشاغل
 • بررسی مدارک مربوط به ارتقاء گروه مشمولین طرحهای ارزیابی شاغل مدیران، تخصصی و تحقیقی، پزشکان و برگ مشخصات شغل استخدام به منظور اتخاذ تصمیم در کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
 • انجام مطالعات لازم و بررسی پیشنهادات واحدهای ذیربط در رابطه با طرحهای طبقه بندی مشاغل و انطباق آن با نیازهای استخدامی و در صورت لزوم پیشنهاد به مراجع قانونی برای تایید
 • همکاری با کارشناسان تشکیلات در مورد تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی
 • شرکت در جلسات کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
 • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق
 • بررسی مدارک کارکنان به منظور احتساب تجربه و سابقه خدمت دولتی
 • تهیه و تنظیم فرم مشخصات شغل برای استخدام جدید
 • بررسی فرم سوابق خدمتی کارکنان به منظور اعطای طبقه
 • بررسی فرم سوابق خدمتی کارکنان به منظور ارتقاء رتبه
 • تطبیق مدارک تحصیلی با شرایط احراز مشاغل به منظور تهیه صورتجلسه اعمال مدرک تحصیلی
 • بررسی مدارک تغییر عنوان و پست سازمانی کارکنان به منظور تهیه صورتجسات تغییر عنوان کارکنان
 • اعلام پاسخ به مکاتبات مربوط طبق مستندات مورد عمل

 

      شرح وظایف گروه مهندسی سازمان:

 • بررسی ونظارت بر ارتقا طبقه واحدهای تابعه دانشگاه
 • تهیه صورتجلسات اعمال مدرک تحصیلی، اعمال امتیاز ایثارگری، احتساب سنوات، انتصابات
 • بررسی واقدام درخصوص ارتقاء کارکنان در رتبه های شغلی آنان
 • بررسی شرایط احراز واعمال مدرک تحصیلی پرسنل قرارداد کار معین
 • همکاری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
 • پاسخگویی وانجام راهنمایی های لازم به مراجعین جهت نیل به حقوق استحقاقی وقانونی کارمندان دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد درخصوص اختصاص رشته های تحصیلی جدید به رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل با توجه به ارتباط محتوایی آن
 • همکاری وهمفکری با کارشناسان معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت تنظیم بخشنامه ها، آئین نامه ها ودستورالعمل های اداری مربوطه
 • انجام مکاتبات با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت اخذ پاسخ موارد درخواستی
 • همکاری با واحد استخدام در امر تهیه فرم شغل وشاغل جهت استخدام جدید به لحاظ تعیین شرایط احراز رشته های شغلی
 • شرکت در همایش، سمینارهای مربوطه وارائه گزارش به مسئولین ذیربط
 • همکاری وانجام فعالیتهای لازم در مورد طبقه بندی مشاغل وتهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع وتصویب در مراجع ذیربط
 • انجام مکاتبات لازم با واحدهای تابعه و وزارت متبوع در صورت لزوم
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتهای و آموزشی در جهت ارتقا معلومات وتوانمند یهای شغلی وبکارگیری آن در انجام وظایف محوله

 

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۴۰۱