کمیته انضباط کار دانشگاه

تعداد بازدید:۳۷۴۲

رئیس کمیته: مهدی قاسمی خادمی

نماینده سرپرستان و نائب رئیس: دکتر شهیار خسروانی

نماینده کارفرما: رضا صالحی

نماینده کارگران: مهرداد عطایی مهر - وحید حقی

نمونه فرمهای رسیدگی

شرح وظایف:

۱- اخذ مدارک و مستندات لازم در خصوص پرسنل قراردادی تبصره ۴ ماده ۲ معرفی شده به کمیته رسیدگی به تخلفات کارگران تبصره ۴ ماده ۲

۲- دعوت از اعضای کمیته و برگزاری جلسه رسیدگی اعمال جرایم برای متخلفین در صورت اثبات تخلف

۳- تصمیم گیری در خصوص تخلفات پرسنل معرفی شده به کمیته اعمال تذکر و رأی برای متخلفین

۴- ابلاغ طی نامه به پرسنل جهت دفاعیه کتبی

۵- اخذ دفاعیه و برگزاری در خصوص تخلفات پرسنل

۶- اعمال تذکر، توبیخ و یا اخراج برای متخلفین در صورت اثبات و عدم دفاعیه مستند

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹