اداره امور مناقصات و قراردادهای دانشگاه

تعداد بازدید:۱۵۷۹۷

 

رئیس اداره امور مناقصات و قراردادهای دانشگاه 

نرگس صادق زاده مقدم

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۸۲-۰۴۵

داخلی: ۲۲۱۰ (تلفنخانه مرکزی ستاد: ۹۹ - ۳۳۵۳۴۷۹۸)

 

 

 

شرح وظایف:

 • انجام کلیه امورات مربوط به مناقصه ( تهیه اسناد –  تشکیل جلسه پیش از فراخوان - درج آگهی – ثبت در سامانه های مربوطه –  تنظیم دعوتنامه - تنظیم صورتجلسه- برگزاری جلسه مناقصه –ابلاغ برنده – ارسال صورتجلسه و ... )
 • مشاوره با واحدهای تابعه دانشگاه در خصوص چگونگی تنظیم قرارداد و مدارک و مستندات مورد نیاز
 • ثبت و انجام تمامی مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )
 • ثبت و نظارت برثبت مناقصات در سامانه ملی مناقصات کشور
 • ثبت  و نظارت بر ثبت تمامی قراردادهای بالای نصاب معاملات متوسط در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
 • نظارت، بررسی و تائید تمامی قراردادهای منعقده و ارسالی واحدها طبق فرمت استاندارد
 • بایگانی و نظارت بر بایگانی کلیه قراردادهای واحدهای تابعه دانشگاه
 • بایگانی الکترونیکی و فیزیکی اسناد مناقصات
 • تنظیم نامه جهت پاسخ به مکاتبات واحدها
 • تنظیم و نظارت بر نامه های مربوط به قراردادها، صورتجلسات، دعوتنامه ها و ...
 • بارگذاری فرمت قراردادها در سایت دانشگاه
 • به روز رسانی مداوم فرمت قراردادهای موجود در سایت دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

کارشناس امور مناقصات و قراردادهای دانشگاه

هاجر مصطفی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۸۲

داخلی: ۲۲۱۰

 

 

کارشناس امور مناقصات و قراردادهای دانشگاه

محسن شکری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

داخلی: ۲۱۶۸

 

 

شرح وظایف:

 • بررسی تمامی قراردادهای منعقده و ارسالی واحدها طبق فرمت استاندارد
 • بایگانی کلیه قراردادهای واحدهای تابعه دانشگاه
 • بایگانی اسناد مناقصات دانشگاه 
 • اخذ امضاء از دارندگان امضاء در صورتجلسات
 • تنظیم نامه های مربوط به قراردادها، صورتجلسات، دعوتنامه ها و ...
 • ثبت اطلاعات مناقصات در سامانه ملی مناقصات کشور
 • ثبت اطلاعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
 • ثبت اطلاعات قراردادهای بالای نصاب معاملات متوسط در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۳