اداره امور مناقصات و قراردادهای دانشگاه

تعداد بازدید:۱۱۱۱۸

نام و نام خانوادگی: نرگس صادق زاده مقدم

سمت اجرایی:  رئیس اداره امور مناقصات و قراردادهای دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق

شماره تلفن تماس: 33534782-۰۴۵

شماره تلفن داخلی: ۲۲۱۰ (تلفنخانه مرکزی ستاد: ۹۹ - ۳۳۵۳۴۷۹۸)

نام و نام خانوادگی: هاجر مصطفی زاده

سمت اجرایی: کارشناس امور مناقصات و قراردادهای دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

شماره تلفن: 33534782-045

شماره تلفن داخلی:2210

 

شرح وظایف:

۱. تهیه و ارسال مجوز مناقصه / مزایده جهت واحدهای تابعه

۲. مشاوره به واحدهای تابعه درخصوص چگونگی برگزاری مناقصه / مزایده

۳. دسته‌بندی اطلاعات اخذ شده و تعیین نوبت جهت شرکت در کمیسیون و برگزاری کمیسیونمناقصه / مزایده

۴. تهیه مکاتبه مربوط به ارسال فیشهای واریزی به امور مالی ازطریق معاونت محترم پشتیبانی بعد از انجام هر جلسه مناقصه / مزایده

۵. تهیه صورتجلسه‌ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری مناقصه / مزایده

۶. دسته‌بندی و تکمیل پرونده مناقصه‌ها و مزایده‌ها و بایگانی در زونکن‌های مربوطه

۷. جمع‌آوری و بررسی قراردادهای منعقده و ارسالی واحدها از نظر تنظیم در فرماستاندارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۸. مرتب‌سازی و نگهداری قراردادهای ارسالی واحدها

۹. ورود اطلاعات مناقصه‌ها / مزایده‌های انجام شده به رایانه و بانک اطلاعاتی حوزه و تهیه نمودار مقایسه‌‌ای واحدها

۱۰. تهیه جدول برگزاری مناقصه / مزایده بر اساس مستندات موجود و نامه‌های رسیده از واحدها

۱۱. تهیه پاسخ مکاتبات واحدها به امور مناقصه‌ها

۱۲. تهیه و ابلاغ مکاتبه‌های قابل طرح در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مربوط به واحدها

۱۳. به روز در آوردن فرآیندها و اطلاعات امور مناقصه / مزایده در سایت دانشگاه

۱۴. بررسی و رفع نقص تیپ‌های قراردادهای گذشته

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۴۰۰