Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

دکتر داود ادهم

عضوهیات علمی دانشگاه

 

سمت اجرایی: معاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن: 33534716-۰۴۵
پست الکترونیکی اداری: ( poshtibani@arums.ac.ir)

معاونت توسعه مدیریت و منابع

این معاونت در ستاد مرکزی دانشگاه مستقر بوده و با شش مدیریت:

۱- مدیریت منابع انسانی

۲- مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

۳- مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

۴- مدیریت امور مالی

۵- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

۶- مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

با استفاده از فناوری های جدید و به روز در جهت نیل به اهداف دانشگاه که همانا رشد و توسعه و نیز ارتقاء سلامت جامعه است، فعالیت های پشتیبانی دانشگاه را انجام میدهد.