قوانین-آئین نامه ها-بخشنامه ها و دستورالعمل ها

تعداد بازدید:۱۶۱۴۸

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان

آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

سیاست ها و خط مشی های آموزشی ابلاغی وزارت بهداشت
آئین نامه بهره وری ۱۴۰۱
پیوست آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها
قانون ارتقای بهره وری کارکنان
دستورالعمل پذیرش و استخدام بهورز
دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی
دستورالعمل تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی
دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق
دستورالعمل مرخصیهای استحقاقی، استعلاجی
دستورالعمل مرخصیهای استحقاقی، استعلاجی و مراقبت، شیردهی و بدون حقوق
دستورالعمل اجرایی استفاده از مأموریت آموزشی
آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی
دستورالعمل مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمانی
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها
طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی
موافقتنامه های سال ۱۳۹۶
دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲