معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

تعداد بازدید:۵۸۳۴۳
 

 

سعادت جلیلی

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۱۶

داخلی: ۲۱۲۰

 

این معاونت در ستاد مرکزی دانشگاه مستقر بوده و با شش مدیریت:

۱- مدیریت منابع انسانی

۲- مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

۳- مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

۴- مدیریت امور مالی

۵- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

۶- مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

و با استفاده از فناوری های جدید و به روز در جهت نیل به اهداف دانشگاه که همانا رشد و توسعه و نیز ارتقاء سلامت جامعه است، فعالیت های پشتیبانی دانشگاه را انجام می دهد. 

 

شرح وظایف:

  • رسیدگی به اهداف اجرایی موسسه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی مؤسسه
  • نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط
  • جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات موردنیاز بر اساس طرح جامع مؤسسه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح‌‌های عمرانی مؤسسه (اعم از پیمانی، امانی)
  • استـقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه‌ مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف موسسه
  • تعیین وضعیت موجود مؤسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب
  • تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای موسسه
  • تدوین روشهـای اجرایـی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیـزات موسسه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی موسسه
  • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی موسسه، مطابق با مصوبات مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط
  • ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس مؤسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر.
آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۲