کارکنان اداره کارگزینی

تعداد بازدید:۸۱۳۵

نام و نام خانوادگی

سمت یا عنوان

مدرک تحصیلی

ابراهیم شمس

رحمان اسمعلی

عباسعلی اسد زاده

محمد عبادی

فتح اله فرض الهی

بهزاد شهبازی

حسن میرعباسی

محمد ساریخانی

رئیس اداره کارگزینی

معاون اداره و آمار و اطلاعات و عملکرد

کارشناس ارزیابی کارکنان

کارگزین انتقالات و انتصابات

کارگزین ثبت و صدور مرخصی ها

کارگزین صدور احکام

کارگزین صدور احکام

کارگزین صدور احکام

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۱