کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

تعداد بازدید:۶۳۷۸

عباسعلی اسد زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۱۵۵۲۲۲۵

داخلی: ۲۲۲۵

 

شرح وظایف:

-مکاتبه با واحدهای تابعه در خصوص تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه

-بررسی فرم های ارزیابی وتطبیق مستندات ارائه شده با امتیازات اخذ شده توسط کارمند

-بررسی و پاسخگویی به مکاتبات اداری در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان

-پاسخگویی به سئوالات و ابهامات کارکنان در خصوص ارزیابی عملکرد

-توجیه ارزیابی کنندگان و تائید کنندگان وارزیابی شوندگان در خصوص نحوه تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد کارکنان

- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مسئولین مربوطه در خصوص ارزشیابی و گزینش کارکنان حسب مورد.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۱