کارگزین مرخصی ها و ثبت ورود و خروج

تعداد بازدید:۴۶۵۵

فتح الله فرض الهی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۱۵۵۲۲۲۰

داخلی: ۲۲۲۰

 

شرح وظایف:

-تهیه وراه اندازی برنامه ثبت ورود و خروج کارکنان ستاد و دریافت باز خورد از نحوه حضور کارکنان در محیط اداری

- دریافت گزارش ثبت ورود و خروج کارکنان واعمال مقررات اداری از جمله آیین نامه ورود و خروج و تائید کارکرکرد ماهانه کارکنان

-تشکیل پرونده وتهیه کارت ذخیره مرخصی استحقاقی وثبت مدت مرخصی استفاده شده در طول سال و اعلام میزان مانده مرخصی سالانه

- پیگیری ثبت و صدور احکام ماموریت روزانه، مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی کارکنان

-بررسی و ثبت وصدور مراحل و فرایند صدور احکام مرخصی بدون حقوق و خدمت نیمه وقت بانوان و مرخصی صعب العلاج کارکنان بر اساس قوانین و مقررات

-بررسی و اقدام لازم در ارتباط با کسر ساعات کار کارکنان جانبازی که بر اساس قانون و میزان در صد جانبازی دارای کسر ساعات کار می باشند

-بررسی مدارک و مستندات کارکنان زن شاغل که دارای شرایط استفاده از کاهش ساعات کار می باشند و تعیین میزان کسر کار بر اساس تصمیم کارگروه مربوطه

-بازدید از واحدهای تابعه دانشگاه به منظور اطمینان از اجرای صحیح قوانی و مقررات اداری در خصوص دستور العمل مرخصی ها

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۱