بایگانی پرسنلی

تعداد بازدید:۹۳۶۰
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی داخلی
خاطره لطفی مسئول بایگانی کاردانی ۲۱۶۰
فاطمه فاتحی متصدی بایگانی کاردانی ۲۱۶۱
زهرا ملک پور متصدی بایگانی کاردانی ۲۱۵۹
فهیمه رحیمی متصدی بایگانی دیپلم ۲۱۵۹

شرح وظایف:

۱- حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده

۲- پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

 

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۹