کارشناس استخدام

تعداد بازدید:۷۱۹۵

علی عبداله پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۵۵۲۲۲۹-۰۴۵     

داخلی: ۲۲۲۹

 

محمد یوسفی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۱۵۵۲۲۲۹-۰۴۵     

داخلی: ۲۱۶۲

 

شرح وظایف:

 • بررسی و تهیه آمار و اطلاعات مربوط به نیروهای خروجی دانشگاه در مقاطع زمانی مشخص و مکاتبه لازم به منظور پیگیری مجوز جذب نیرو
 • برنامه ریزی و زمانبندی مناسب و تشکیل مستمر جلسات کار گروه آزمون (استخدام) به منظور اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص نحوه انجام فرایند آزمون های استخدام و سایر موضوعات قابل طرح در کمیته و تهیه صورت جلسات مربوطه
 • تهیه پیش نویس آگهی آزمون های جذب و بکار گیری نیرو به صورت پیمانی قرارداری و یا شرکتی و تهیه فرم مشخصات شغل و شاغل بر حسب مورد با هماهنگی کارشناسان مربوطه در واحد مدیریت توسعه و تحول اداری دانشگاه
 • انجام مکاتبه با بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور تخصیص و اعمال سهمیه ۲۵% ایثارگران واجد شرایط طبق مقررات
 • هماهنگی با شرکت طرف قرارداد در راستای برگزاری آزمون استخدام به صورت الکترونیکی
 • بررسی و کنترل مدارک و مستندات ارائه شده از طرف داوطلبان به منظور احراز صحت و سقم مدارک ارسالی در آزمون الکترونیکی
 • انجام هماهنگی های لازم با نماینده دانشگاه قطب یا شرکت در جلسات مشترک در خصوص بر گزاری آزمون های متمرکز که از طریق سازمان سنجش با نظارت وزارت متبوعه
 • بررسی و کنترل پروتال مربوط به اعلام نتایج آزمون های الکترونیکی سازمان سنجش و تائید و یا رد نتایج اعلام شده بر اساس مدارک ارائه شده داوطلبان استخدام
 • انجام تمهیدات لازم در خصوص برگزاری فرایند مربوط به آزمونهای عملی و مهارتی برخی از رشته های شغلی در آزمونهای استخدامی
 • ارسال لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمون ها به مدیریت هسته گزینش دانشگاه
 • صدور معرفی نامه پذیرفته شدگان نهائی به واحدهای تابعه و اخذ مدارک مورد لزوم و تائید و صدور احکام پرسنلی آنها
 • بررسی و کنترل مدارک و مستندات ارائه شده داوطلبان استخدام و احراز صحت و سقم آنها
 • بررسی و مطالعه شکوائیه هایی که از طریق داوطلبان، وزارت متبوعه ویا دستگاه های متناظر از قبیل شعب دیوان ویا سایر دستگاهها در ارتباط با استخدام به دانشگاه ارسال شده است
 • تهیه واعلام پاسخهای مستند و مستدل به دادخواستها و شکوائیه های داوطلبان در ارتباط با موضوع استخدام 
 • انجام مکاتبات و پیگیری حضوری برای احراز صحت مدارک تحصیلی داوطلبان بر اساس شرایط احراز مندرج در آگهی منتشره
 • بررسی و مطالعه درخواست ها و تقاضاهای مردمی مربوط به جذب و استخدام ارائه شده از طرف افراد یا نهادها و تهیه پاسخهای قانونی بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل
 • بررسی و تایید احکام اولیه صادره در ارتباط با استخدام
 • بررسی نیروهای خروجی استخدام و تکمیل ظرفیت آنان از محل ذخیره آزمون
 • دریافت بررسی و تایید مدارک تبدیل وضعیت های ایثارگری 
 • ارسال مستندات لازم مشمولین تبدیل وضعیت خدمتی ایثارگری به واحد گزینش دانشگاه
 • معرفی مشمولین جهت تبدیل وضعیت خدمتی به واحدهای محل اشتغال
 • بررسی و تایید احکام صادره تبدیل وضعیت های مربوط به ایثارگران.
آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۲