واحد اطلاعات و عملکرد و تامین نیروی انسانی

تعداد بازدید:۵۴۸۲

کارشناس اطلاعات و عملکرد و تامین نیروی انسانی

لیلا فرخی نمین

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۵۹-۰۴۵   

داخلی: ۲۲۲۱

 

شرح وظایف:

۱- ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران و اخذ شماره شناسه به هماهنگی کارشناس مسئول کارگزینی

۲- بررسی وضعیت نیروی انسانی موجود در واحدهای تابعه وبرآورد نیاز نیروی انسانی بر اساس خروجی نیروها

۳- تهیه و تدوین آمار و اطلاعات نیروی انسانی واحدهای تابعه دانشگاه به منظور تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز

۴- تهیه وارائه برنامه ها عملیاتی و گزارش عملکردی حوزه مدیریت منابع انسانی با همکاری مسئولین ذیربط 

۵- نیازسنجی منابع انسانی و پیگیری و اخذ مجوز استخدامی–طرحی و شرکتی

۶- تهیه و تنظیم و اجرای خدمات آماری مربوط به نیروی انسانی و مورد نیاز موسسه

۷- تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به سامانه برنامه ریزی

۸- تهیه و تنظیم گزارشات پرسنلی و بارگذاری در سامانه

۹- ثبت و گزارش گیری پرسنل در سامانه رصد و اشتغال

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲