طرح مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

تعداد بازدید:۸۰۸۰

 

لیلا فرخی نمین

مسئول طرح نیروی انسانی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۵۹-۰۴۵

داخلی: ۲۲۲۱

 

فرناز رسولی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۵۹-۰۴۵

داخلی: ۲۲۲۱

 

شرح وظایف واحد:

-تهیه وصدور گواهی های معافیت از خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان حسب مورد برای فارغ التحصیلانی که به استناد قانون و مقررات مشمول انجام تعهدات نمی باشند

-تهیه وارائه آمار و اطلاعات مربوط به نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان -پیام آوران بهداشت – دستیاران یکماهه و متعهدین متخصص

-راهنمائی پزشکان عمومی مشمول طرح جهت ثبت نام در سایت مربوطه به نشانی: http:tarhreg.behdasht.gov.ir جهت جذب و بکارگیری در قالب طرح قانونی

-معرفی نیروهای مشمول طرح ومتعهدین متخصص به واحد های تابعه بر حسب نیاز و با رعایت مقررات قانونی

-اخذ گواهی انجام خدمات قانونی مشمولان از واحدهای تابعه و بررسی نحوه اعمال ضرایب و صدور گواهی پایاین تعهدات وثبت آن در سامانه رشد

-اخذ معرفینامه دستیاران تخصصی یکماهه و معرفی آنها به واحدهای تابعه و صدور گواهی خدمات انجام یافته آنها

-برآورد اعلام نیاز های دانشگاه به تعداد نیروی انسانی مشمول قانون با هماهنگی معاونتهای ذیربط و ارسال آن به وزارت متبوعه

-راهنمائی متقاضیان پیام آوری بهداشت برای ثبت نام در سامانه رشد به نشانی: http://tarhreg.behdasht.gov.ir

-صدور معرفی نامه پیام آوران بهداشت معرفی شده و همچنین صدور گواهی انجام خدمات قانونی به مراجع قانونی

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۴۰۲