مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

تعداد بازدید:۲۶۳۵۳

قربان صادقی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۸۰۲ - ۰۴۵

داخلی: ۲۱۰۴
پست الکترونیکی: modiriat.bodjeh@arums.ac.ir

 

مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد یکی از واحدهای تابعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه است که اهم وظایف آن، برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه بودجه سالیانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات، تلفیق بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشگاه می‌باشد.

 

شرح وظایف:

انجام مطالعات و اقدامات لازم درزمینه روش های نوین سازماندهی منابع مالی در جهت نیل به هدف های نهائی دانشگاه

نظارت بر اجرای مقررات بودجه از طریق ارائه پیشنهاد های لازم ونظارت بر نحوه هزینه کرد

تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی و تفاهم نامه داخلی بودجه دانشگاه براساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور

مطالعات و انجام روش های نوین سازماندهی واحدها و بهبود روش های انجام کار

مطالعه و بررسی بهبود روش ها و بازده منابع موجود در دانشگاه

مطالعه وتحلیل روشهای کاهش هزینه های دانشگاه

ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدهای تابعه

ارزیابی گروه های تخصصی و تحقیقی

پایش و نظارت بر عملکرد مالی واحدهای تابعه

ابلاغ و تامین اعتبارات پروژه های عمرانی دانشگاه

نظارت بر پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه

هماهنگی لازم با استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان برنامه بودجه استان، فرمانداری، وزارت متبوعه و هیات امناء دانشگاه.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۱