مدیریت دانش (ثبت تجربه)

تعداد بازدید:۳۰۸۱

در عصر حاضر به جریان انداختن نظام مند دانش، برکل فعالیت سازمان و به طور خاص بر کار تک تک اعضا و کارکنان آن تأثیر می گذارد، به همه آنان سود رسانده و اثربخشی، کارآیی و بهره وری را افزایش می دهد. در این راستا یکی از روشهایی که می تواند سازمانها را در تأمین این اهداف یاری دهد مدیریت دانش است. مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات، تجربیات و اندوخته های علمی است، به گونه ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند فعالیت روزمره خود را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند. استفاده از آموخته های حاصل ازفعالیتهای اجرایی و تحقیقاتی به منظور توسعه خدمات در هر بخش و حوزها از جمله حوزه بهداشت و درمان امری ضروری است. اطلاعات، درس آموخته ها، تجربیات، دانش و فناوری ارزشمندترین و راهبردی ترین دارایی سازمان ها را تشکیل می دهند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با لحاظ نوع فعالیتها و وظایف، اهمیت و گستردگی آن از متخصصان و مدیران و کارکنان با تجربه در حوزه های تخصصی خود بهره می برد که از دانش، مهارت و تجربیات فراوانی برخوردارند. چنانچه دانش این افراد به درستی شناسایی و مدیریت شوند، می تواند نقش مؤثری در بهبود مدیریت و کیفیت، افزایش کارایی، کاهش هزینه ها و در نهایت ارتقاء عملکرد مدیریت به ویژه مدیریت راهبردی سلامت کشور ایفاء نماید.

در این راستا و به استناد بند ۱۶ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، بند 2 سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم از برنامه دوم اصلاح نظام اداری، بندهای ۸-۱ و ۱۴ از سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، بند ۳ و ۴ سیاست های نقشه جامع علمی سلامت و همچنین سیاستها و برنامه های اجرایی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظام نامه مدیریت دانش، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته با مفاد و پیوستهای عملیاتی برای اجرا ابلاغ گردیده است.

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲