شورای راهبردی

تعداد بازدید:۲۰۶۹

رئیس دانشگاه: رئیس شورا

معاون توسعه مدیریت و منابع: دبیر شورا

معاون درمان: عضو

معاون آموزش : عضو

معاون تحقیقات و فناوری: عضو

معاون فرهنگی و دانشجویی: عضو

معاون غذا و دارو: عضو

معاون بهداشت: عضو

مسئول دبیرخانه: عضو

 

شرح وظایف شورای راهبری نظام پیشنهادات دانشگاه:

o تصویب دستورالعمل نظام پیشنهادها برای ابلاغ در سطح دانشگاه

o ارائه برنامه ها و راهکارهای اجرایی در جهت ترویج فرهنگ مشارکت و ترغیب و تشویق کارکنان به عرضه پیشنهاد در

راستای بهبود عملکرد سازمان

o بررسی نظرات و راهکارهای سازنده در خصوص تدوین، بازبینی، اصلاح و اجرای دستورالعمل نظام پیشنهادها

o تعیین اولویتها و زمینه های مناسب برای ارائه پیشنهاد از طریق فراخوان

o تصویب دوره های آموزشی مناسب جهت کارکنان و اعضای کمیته ها

o بررسی گزارش عملکرد نظام پیشنهادهای دانشگاه

o پایش نظارت و ارزیابی نظام پیشنهادهای دانشگاه

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۴۰۱