شورای راهبردی

تعداد بازدید:۱۳۵۱

 

شورای راهبری:

رئیس دانشگاه : رئیس شورا

معاون توسعه مدیریت و منابع: دبیر شورا

معاون درمان: عضو

معاون آموزش : عضو

معاون تحقیقات و فناوری: عضو

معاون فرهنگی و دانشجویی: عضو

معاون غذا و دارو: عضو

معاون بهداشت: عضو

مسئول دبیرخانه : عضو

 

شرح وظایف شورای راهبری نظام پیشنهادات دانشگاه:

-  تصویب دستورالعمل نظام پیشنهادها برای ابلاغ در سطح دانشگاه

- ارائه برنامه ها و راهکارهای اجرایی در جهت ترویج فرهنگ مشارکت و ترغیب و تشویق کارکنان به عرضه پیشنهاد در

راستای بهبود عملکرد سازمان

-  بررسی نظرات و راهکارهای سازنده در خصوص تدوین، بازبینی، اصلاح و اجرای دستورالعمل نظام پیشنهادها

-  تعیین اولویتها و زمینه های مناسب برای ارائه پیشنهاد از طریق فراخوان

-  تصویب دوره های آموزشی مناسب جهت کارکنان و اعضای کمیته ها

-  بررسی گزارش عملکرد نظام پیشنهادهای دانشگاه

-  پایش نظارت و ارزیابی نظام پیشنهادهای دانشگاه

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۹