مسئول دبیرخانه

تعداد بازدید:۱۴۲۲

عبدالرحمن ولایتی

مدرک:  دکتری تخصصی روابط بین الملل                                                                                                       

ایمیل دانشگاهی:

شماره تلفن مستقیم:    31552338 -045

شماره تلفن داخلی:   2338 

معاونت توسعه مدیریت و منابع - اتاق 113

 

 

شرح وظایف:

-  تصویب دستورالعمل نظام پیشنهادها و ارائه به شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه برای ابلاغ در سطح دانشگاه

- ارائه برنامه ها و راهکارهای اجرایی در جهت ترویج فرهنگ مشارکت و ترغیب و تشویق کارکنان به عرضه پیشنهاد در

راستای بهبود عملکرد سازمان

- بررسی نظرات و راهکارهای سازنده در خصوص تدوین، بازبینی، اصلاح و اجرای دستورالعمل نظام پیشنهادها

- تعیین اولویتها و زمینه های مناسب برای ارائه پیشنهاد از طریق فراخوان

- تصویب دوره های آموزشی مناسب جهت کارکنان و اعضای کمیته ها

- ارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادهای دانشگاه به شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه

- پایش نظارت و ارزیابی نظام پیشنهادهای دانشگاه

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۹۹