فرم نظرسنجی از مراجعین

فرم نظرسنجی از مراجعین
 • محل مراجعه*
  معاونت آموزشی
  معاونت بهداشت
  معاونت فرهنگی و دانشجویی
  معاونت درمان
  معاونت تحقیقات و فناوری
  معاونت توسعه مدیریت و منابع
  معاونت غذا و دارو
  0
 • واحد مورد مراجعه*
  1
 • تاریخ مراجعه*
  2
 • جنس*
  زن
  مرد
  3
 • سن*
  زیر ۲۰ سال
  ۲۰ تا ۲۹
  ۳۰ تا ۳۹
  ۴۰ تا ۴۹
  ۵۰ و بالاتر
  4
 • میزان تحصیلات*
  زیر دیپلم
  دیپلم
  فوق دیپلم
  لیسانس
  فوق لیسانس
  مدارک بالاتر
  5
 • لطفا سوالات را با دقت خوانده و پاسخ دهید.
  6
 • اطلاع رسانی درباره زمان مراجعه*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  7
 • اطلاع رسانی درباره مراحل و مدارک انجام کار*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  8
 • مسئولیت پذیری ارئه دهنده خدمت*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  9
 • رعایت قانون و عدالت توسط ارائه دهنده خدمت*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  10
 • مهارت و تخصص ارئه دهنده خدمت*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  11
 • رعایت ادب و احترام کارکنان در برخورد با ارباب رجوع*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  12
 • سرعت و دقت کارکنان در انجام کار*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  13
 • امکانات و تجهیزات فیزیکی لازم جهت دریافت خدمت مورد نیاز*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  14
 • 15