کارشناس مسئول امور اداری

تعداد بازدید:۱۶۲۲

سید محمدحسام سلیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شماره تلفن: ۳۳۵۳۴۳۳۲-۰۴۵

داخلی: ۲۱۴۵

 

 

شرح وظایف:

۱- پیگیری و کنترل امور آژانس حسب مقررات و برابر فرآیندهای موجود

۲- رسیدگی و کنترل امور چاپ و تکثیر اوراق اداری

۳- نظارت بر حفظ و نگهداری اموال عمومی مورد استفاده در ستاد دانشگاه

۴- نظارت بر روند فعالیت نیروهای خدماتی شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه و اعلام گزارش بر اساس چک لیست ها و فرم های ارزشیابی

۵- جمع بندی و تجزیه و تحلیل نتایج چک لیست های مربوطه (خدماتی، تاکسی تلفنی، کپی اوراق و...) و اعلام گزارش

۶- هماهنگی و نظارت بر اسکان مهمانان در دفتر مرکزی تهران و مهمانسرای اردبیل طبق فرآیند موجود

۷- بازدید از خانه های سازمانی دانشگاه و ارائه گزارش

۸- پیگیری و هماهنگی آموزش نیروهای خدماتی برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی نیروهای فوق

۹- انجام بازرسی بصورت متناوب از حوزه پشتیبانی واحد های تابعه دانشگاه

۱۰- انجام بازرسی های ویژه پیرو گزارشات ارجاع شده به این اداره از سمت واحد های نظارتی مانند اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات و مدیریت حراست دانشگاه

۱۱- تشکیل جلسات مشترک بین همکاران اداره نظارت در حوزه پشتیبانی  و نیز مدیران واحد های بازرسی شده جهت تخلفات احتمالی و ارتقاء فرآیند ها

۱۲- انجام بازرسی مجدد از واحد های بازرسی شده جهت بررسی حل مشکلات بازرسی قبلی بعد از یک ماه از گزارش بازرسی

۱۳- بررسی  و پیشنهاد در جا به جایی یا ماموریت پرسنل تدارکات، انبار و امور قراردادها بین مراکز

۱۴- مشخص نمودن شیوه نامه جهت ارزیابی پایان سال مسئولین انبار و انبارداران در مراکز تابعه

۱۵- برخی مکاتبات لازم با وزارتخانه

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۱