اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

تعداد بازدید:۸۲۷۲

رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

بابک امانی دادگر

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حسابداری

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۴۴

داخلی: ۲۳۰۲

 

کارشناسان اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
میر احمد حسینی
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
کارشناس رسیدگی
۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۴۴
۲۲۶۷
معصومه سراج محمدی
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
کارشناس رسیدگی
۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۴۴
۲۲۷۸
 

شرح وظایف:

۱- گرد آوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها، آئین نامه، مصوبات، دستورالعملها، مجوزها واحکام کارگزینی دانشگاه و بخشنامه ها ومصوبات سازمانها وادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی

۲- کنترل نهائی مدارک ورسیدگی وحصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم. طبق دستورالعمل رسیدگی

۳- تهیه ««برگ رفع نقائص»» در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

۴- کنترل پرونده های سفارش مربوط به خریدهای خارجی.

۵- تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال، خرید کالاو خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا و خروج کالااز انبار.

۶- اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه کلیه صورتخلاصه های لازم جهت انجام عملیات رسیدگی.

۷-پ یگیری دریافت اسناد ومدارک رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه.

۸- تهیه وتنظیم صورت مغایرت بانکی و پیگیری موارد مغایرت.

۹- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور تهیه صورتخلاصه مانده حسابها اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشگاه.

۱۰- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور رفع مغایرت موجود فیمابین حسابهای اشخاص ودانشگاه ها.

۱۱- انجام پیگیریهای لازم بمنظور وصول بموقع مطالبات دانشگاه و همچنین هماهنگی با مراجع مربوطه.

۱۲- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول وپیشنهاد تخصیص ذخیره لازم در حسابها.

۱۳-پ اسخگویی به اشخاص و دانشگاه ها در خصوص وضعیت حسابهای آنها با دانشگاه.

۱۴- تهیه گزارش در خصوص نتیجه پیگیری حسابهای آنها با دانشگاه.

۱۵- مشخص نمودن اموال ودارائیهای دانشگاه مورد استفاده سایر دانشگاه ها واشخاص و تهیه گزارش در این خصوص وارائه آن به مدیر امور مالی.

۱۶- همکاری در تهیه بودجه نقدی در خصوص وصول مطالبات و تسویه بدهیها.

۱۷- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی که با توجه به نوع وظایف آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹