دبیرخانه شورای پذیرش و ارزیابی نظام پیشنهادات

تعداد بازدید:۱۷۰۱

دبیرخانه شورای پذیرش و ارزیابی نظام پیشنهادات دانشگاه

 

  • مسئول دبیرخانه
  • شورای راهبری
  • کارگروههای تخصصی
  • دستورالعمل نظام پیشنهادات
  • فرآیند ثبت پیشنهاد
  • اعضای کارگروههای داوری

 

شرح وظایف دبیرخانه اصلی:

o ابلاغ دستورالعمل نظام پیشنهادها در تمامی واحدهای دانشگاه

o اجرایی کردن دستورالعمل نظام پیشنهادها در تمامی سطوح سازمان

o طراحی و ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب دوره های آموزشی نظام پیشنهادها و اجرای آن پس از تأیید کمیته ساختار

و فناوریهای مدیریتی

o اعلام فراخوان جهت نیازسنجی دوره های آموزشی در کمیته های تخصصی

o جمع آوری و نهایی سازی دوره های مورد نیاز به صورت سالانه

o اعلام فراخوان قابل مشاهده برای تمامی کارکنان و مدیران با استفاده از انواع ابزارهای اطلاع رسانی در خصوص

اولویتها و زمینه های مناسب جهت ارائه پیشنهادها پس از نهایی شدن سالانه در کمیته خبرگی

o ارتقاء و به روزرسانی سامانه نظام پیشنهادها

o بررسی اولیه و تعامل با پیشنهاد دهند گان در مورد اصلاح و یا تکمیل پیشنهادهای ارسال شده مرتبط با فرآیندهای

ستادی دانشگاه

o اعلام رد یا تأیید پیشنهادها در سامانه نظام پیشنهادها پس از ارزیابی نهایی

o پیگیری اهداء تقدیرنامه، پاداشها و حق الزحمه پیشنهادهای تأیید یا اجرا شده

o برگزاری دوره های آموزشی مناسب با رویکرد ایجاد خلاقیت و ایده یابی و آموزشهای مستمر نظام پیشنهادها ویژه

کارکنان در تمامی سطوح

o برگزاری دوره های آموزش تخصصی با ارائه راهکارهای نوین بررسی و ارزشیابی پیشنهادها ویژه کمیته های تخصصی

o تهیه و ارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادها ) ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه ( به کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی

و شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه بر اساس شاخصهای ابلاغی

o نظارت بر عملکرد کمیته های تخصصی واحدهای تابعه دانشگاه

o ابلاغ پیشنهادهای مصوب به سطوح سازمانی مرتبط

o برنامه ریزی برای پرداخت پاداش و حقالزحمه پیشنهادها در خصوص فرآیندهای مرتبط ستادی

o رسیدگی به شکایت و اعتراض احتمالی پیشنهاد دهندگان به نتایج بررسیهای صورت گرفته توسط کمیته خبرگی

دانشگاه

o پس از تأیید فرم گزارش اجرای پیشنهاد و پرداخت نقدی پاداش توسط کمیته تخصصی، دبیرخانه نظام پیشنهادهای

دانشگاه موظف است از طریق شبکه راهبران نظام پیشنهادها و با برقراری تعاملات مثبت، نسبت به پایش فصلی

چگونگی اجرای پیشنهادها اقدام نماید و نتایج آن را در اختیار کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی و نیز شورای

راهبری توسعه مدیریت دانشگاه، قرار دهد.

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۱